عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

تو رو می گما !

من «زن» ام . این یعنی کتابی که می خوانم ، یک جایی ته ذهنم به این فکر می کنم که روزی ، پیش «مرد»ی از آن صحبت کنم .

من «زن» ام . این یعنی زیبا که می شوم ، دوست دارم چشمهای «مرد»ی تحسینم کنند .

من «زن» ام . این یعنی شعر که می خوانم ، ساز که می زنم ، نقاشی که می کنم ، تحسین و نگاه همجنسانم بس ام نیست . «مرد»ی باید باشد ، حتی «مرد»ی که دوستم داشته باشد ، حتی تر «مرد»ی که دوستش داشته باشم .

من «زن» ام . این یعنی حتی دمرو روی چمنهای خیس که دراز کشیده باشم و به گل کوچک زردی خیره شده باشم و دنیا دنیا کیف کنم و تنهایی ام را به روی خودم نیاورم ، باز هم لذت ام کامل نمی شود اگر یک جایی ته دلم ، امیدوار نباشم که این لحظه را روزی برای «مرد»ی خواهم گفت .

لعنت به این زنانگی !

(حوا)http://havva12.persianblog.ir

[ دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]