عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

» آشتی :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
» نمیخواهی مرا ببینی :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٦
» خواستنت :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٦
» قبولم کن :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٦
» صبح به خیر :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٦
» فروختم :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٥
» عقب قافله :: پنجشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٦
» هنوز حتی صفر نشدیم :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٥
» جور :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٥
» فکر به من :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥
» باران، نه :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٥
» زود دیر می شه :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٥
» روز عشق :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٥
» می خواهم باشم :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٥
» عاشق :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٥
» زنانگی :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٥
» نان و نمک :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥
» آوار :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
» جایی در آسمان :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳٩٥
» در آغوشم بیا :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٥
» مال من هستی :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٥
» تنها به خانه :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥
» سفر :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٥
» خیال تو :: شنبه ٩ بهمن ۱۳٩٥
» سخت است :: جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥
» رویای تبت :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥
» شهرزاد :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٥
» بوی تو :: سه‌شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٥
» شب به خیر :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٥
» نگران :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٥
» رفتن :: شنبه ٢ بهمن ۱۳٩٥
» من بعد از تو :: جمعه ۱ بهمن ۱۳٩٥
» آمدی :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٥
» دیگرگاه :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٥
» ماه :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٥
» رفت، واسه همیشه :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٥
» لیلا و مجنون :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٥
» سخن از درد :: شنبه ٢٥ دی ۱۳٩٥
» لذت تو :: جمعه ٢٤ دی ۱۳٩٥
» جدی جدی :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
» تو خوبی :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٥
» قبل از او :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٥
» بی خبر از من :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٥
» رفتن :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٥
» مال من :: شنبه ۱۸ دی ۱۳٩٥
» من که موندم :: جمعه ۱٧ دی ۱۳٩٥
» سنگدل قدرناشناس :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٥
» کاش بیاید! :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٥
» بعد از تو :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٥
» غریب :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥
» بوسه حرام :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٥
» عاشق یک زن :: شنبه ۱۱ دی ۱۳٩٥
» لذت یا درد :: جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥
» آرام گرفته ام :: پنجشنبه ٩ دی ۱۳٩٥
» باران :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳٩٥
» حس خوب :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳٩٥
» حال خوب :: دوشنبه ٦ دی ۱۳٩٥
» من... زنی که :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» شراب و آتش :: شنبه ٤ دی ۱۳٩٥
» بی خیالت :: جمعه ۳ دی ۱۳٩٥
» دلم گرفته :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳٩٥
» به هم برسیم :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥
» یلدا :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٥
» داشتن :: دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٥
» دختر پاییز :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٥
» نارنجی :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٥
» شاهکار :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳٩٥
» کار و کار و کار :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٥
» با اجازه :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٥
» اولین پرواز :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٥
» دلتنگ تر :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٥
» داشتنت :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٥
» سخت است... :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٥
» تولد شادی :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥
» برنمی آید :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٥
» تنهایی :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٥
» مسافر غریب :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٥
» 2قلب :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥
» حلقه هامون :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٥
» تمام زندگیمی :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٥
» خبری نیست :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥
» ماندگار :: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٥
» شیدا :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٥
» ببوسمت :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳٩٥
» خون جگر :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳٩٥
» سکوت :: یکشنبه ٧ آذر ۱۳٩٥
» آمدنت :: شنبه ٦ آذر ۱۳٩٥
» یکی :: جمعه ٥ آذر ۱۳٩٥
» آشفته حالی :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳٩٥
» باور :: چهارشنبه ۳ آذر ۱۳٩٥
» خسته م :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳٩٥
» ری را :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳٩٥
» فکر کن :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٥
» گمشده :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٥
» عاقل و عاشق! :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳٩٥
» می جویمت :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٥
» من اینجا و تو... :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٥
» حادثه ‏ای به نام تو :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٥
» تجربه کن :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٥
» ع ش ق :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٥
» شیدا :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥
» دلم تنگ شده :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳٩٥
» مال من...مال تو :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٥
» تنهایی :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٥
» نمی خوانی که :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٥
» تردید :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٥
» از توست :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٥
» ریشه :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٥
» چه رفته است؟ :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳٩٥
» پرچم نیلوفر :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٥
» فشرده تر :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٥
» دوستت دارم :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٥
» گذاشتن و رفتن :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٥
» فکر کردک که تویی :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳٩٥
» هق هق :: شنبه ۸ آبان ۱۳٩٥
» خبردار :: جمعه ٧ آبان ۱۳٩٥
» صمیمی تر :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٥ آبان ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳٩٥
» شعر :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳٩٥
» عادت به نداشتنت :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳٩٥
» آخر عاشق شدن :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳٩٥
» 112 :: شنبه ۱ آبان ۱۳٩٥
» خواب :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٥
» گاهی وقتها :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥
» عادت :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٥
» 86 :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٥
» جای خالی :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳٩٥
» جهانم :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٥
» صفر :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٥
» رقص غم :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٥
» خاطره هایت :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٥
» گمشده :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٥
» شاعر تمام شده :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳٩٥
» پاییز برای من :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٥
» موی چتری، هوای بارونی :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥
» فراموشی یک عشق :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٥
» آغوشت :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٥
» دیوار :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٥
» بادبادک :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٥
» هوای زندگی :: جمعه ٩ مهر ۱۳٩٥
» باش :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳٩٥
» دچار :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳٩٥
» گفتگو با عکس :: سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳٩٥
» بوی تو :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳٩٥
» بهشت تو :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳٩٥
» بغلت :: شنبه ۳ مهر ۱۳٩٥
» مهر :: جمعه ٢ مهر ۱۳٩٥
» غروب جمعه :: پنجشنبه ۱ مهر ۱۳٩٥
» ... را بگیر، اما... :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٥
» زشت است :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٥
» وطن :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٥
» چه حاجت به بیان؟ :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٥
» شوق :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» روی خوش عشق :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳٩٥
» کابوس :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٥
» پیشم نیستی :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٥
» این روزا دیدن داره :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٥
» دستای تو :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٥
» بانو :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٥
» خودت :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٥
» رفتن و نیامدنت :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳٩٥
» تازگی برات فرقی نداره :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥
» مجرم :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٥
» لبه زندگی :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥
» از ترس بود :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٥
» مقصد تویی :: یکشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٥
» اشکال :: شنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٥
» رهایم نکن :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳٩٥
» تو... برای خودم :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٥
» بی خط :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٥
» هلال تو :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٥
» لحظه های "فریبا" :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٥
» مرگ :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٥
» بانو :: شنبه ٦ شهریور ۱۳٩٥
» همه می دانند :: جمعه ٥ شهریور ۱۳٩٥
» آن شب :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٥
» لحظات با تو :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٥
» همسفر :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٥
» آنجا که تویی :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٥
» نزدیکتر :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٥
» جامانده :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٥
» دلیل عاشقی :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳٩٥
» مرداد :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٥
» چقدر... :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٥
» مهربان یار :: سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٥
» حوالی تو :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٥
» باور کن :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
» فقط گریه :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٥
» بدرود :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳٩٥
» رفتن :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٥
» شیرین ترین آرزوی منی :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٥
» زخم :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٥
» شهر عاشق :: دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٥
» عالم تمام مست :: یکشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٥
» جمعه ها :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٥
» خوشبختیم :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳٩٥
» خریدار :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٥
» دور...دیر :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٥
» موج موهات :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٥
» دل بستن :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٥
» تو را نوشتم :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٥
» ضمیر شعرهای من :: شنبه ٩ امرداد ۱۳٩٥
» سوخت :: جمعه ۸ امرداد ۱۳٩٥
» امروز...فردا :: پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٥
» وفا :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥
» حرفهای اضافه :: سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٥
» طاقت :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٥
» با تو :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٥
» آغوش گرم :: شنبه ٢ امرداد ۱۳٩٥
» غرور59 :: جمعه ۱ امرداد ۱۳٩٥
» زن بودن :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٥
» عاشق تو :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٥
» کار دوست داشتن :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٥
» وصال :: دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٥
» دلگرمی :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٥
» لبخند :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٥
» رفت... :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥
» دل ز دست میرود :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٥
» دنیای دیگه :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٥
» شانه و آغوش تو :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٥
» سیلی سهمگین عاشقانه :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٥
» آموختم تو را :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٥
» درست نمینواختمت :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٥
» غیر از تو هیچ :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥
» نداشتنت :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٥
» دوست دارم :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٥
» سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥ :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٥
» ... که نیست :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٥
» همیشه سبز :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٥
» مقرر شده آرام بگیرم :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٥
» رسم ماندن :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
» بیا :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٥
» چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥
» دمساز :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥
» آدم :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳٩٥
» راحت :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳٩٥
» فرزند ما :: شنبه ٥ تیر ۱۳٩٥
» عاشق تر :: جمعه ٤ تیر ۱۳٩٥
» آماده تصمیم :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳٩٥
» می بینمت :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳٩٥
» خسته و بیقرار :: دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٥
» حرمت عشق :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٥
» گلدان رابطه :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٥
» از خانه بی حضورت :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳٩٥
» معجزه روز مبادا :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٥
» فرشته من :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٥
» دوستت دارم :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٥
» همه جا تو :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٥
» انسانم آرزوست :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٥
» لبخند و بوسه :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٥
» شعر جهان :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳٩٥
» تسکین :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٥
» دو ساله :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٥
» من یا تو؟ :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٥
» عشق-دوست داشتن :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٥
» شاید بخواند :: یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥
» تو...اسارتم :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
» عطر تو :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳٩٥
» چارشنبه :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٥
» لب ساکت تو :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٥
» از تو :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٥
» تو زنده ای :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٥
» نه، نرو :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٥
» خرداد تو :: شنبه ۸ خرداد ۱۳٩٥
» بازگرد :: جمعه ٧ خرداد ۱۳٩٥
» دیوانه به دیوانه :: پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٥
» ادامه رویا :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥
» شرط بندی :: سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٥
» بال :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٥
» فصل و زمان :: شنبه ۱ خرداد ۱۳٩٥
» بمون باهام :: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» می نوشم ات :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سرم برای دوست داشتنت درد می کند :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» رد پای تو :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» شاعر...عاشق :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» تو باشی حال من خوبه :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» جامانده :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» مجازات عشق :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» کسی جز خودم :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٥
» آرامم باش :: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» کجا مانده ای :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» دلتنگ :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فصل دیگر :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» مال منی :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» من و تو :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» بغلم کن :: پنجشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سهم من :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» چه حالی دار! :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» تشنه :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٥
» هجر یار :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» پرواز :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» من خسته ام خدا! :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» زندگی... :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
» دلسپرده :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
» حواست نیست... :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» خبر خیر :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٥
» من هر روز یک انسانم :: یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٥
» به آخر برسم :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فاصله ننداز :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٥
» کمی دور شو :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٥
» اگر برای من باشد :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» خاطره هامون :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٥
» ویران :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥
» سرشار :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» همخواب رقیبان :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٥
» جنگلی غریب :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥
» نیفتی در چنین راهی :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٥
» مردن :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٥
» دیگر بس است این عشق آزاری :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٥
» شبم :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٥
» اگر نمیرم :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» توقع :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٥
» یادت رفت :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» تو حالم را گرفته ای :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥
» ته کوچه :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٥
» تو در من :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٥
» حال پریشان :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٥
» اما تو... :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥
» بیچاره شهری ها :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٥
» لبخند :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳٩٥
» سیزده به در :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥
» در وجود من :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
» برخیز :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٥
» رفتنت :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥
» نبود و نیست :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
» تعبیر :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» نفس تازه :: جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
» آزار :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٥
» یادم به خیر :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٥
» سرنوشتمی :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» لالایی :: دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
» تو بهاری :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
» پیش از تو :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٤
» دردی به نام عشق :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳٩٤
» تالار مردگان :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٤
» وقت خداحافظی :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» شعر می بافم... :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» دوستش داشته باشی :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» تو نداشته منی :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» نپرس حال مرا :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» دلگرمی :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳٩٤
» کجایش بردی؟ :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٤
» جمعه ها :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٤
» آه سرد :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٤
» جایت خالی :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٤
» شیرین زبانی :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٤
» رفتن تو :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
» خیالت راحت :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳٩٤
» عکس ت :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٤
» صبر کنم؟ :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٤
» تو در من :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٤
» می روم...می آیم :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٤
» لطفاً :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳٩٤
» با تو بمانم؟ :: شنبه ۸ اسفند ۱۳٩٤
» بانو :: جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤
» کافی نیست :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤
» بهانه :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٤
» خاکستری مانده به جا :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳٩٤
» قهر :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٤
» ناکوک :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٤
» حق بده :: شنبه ۱ اسفند ۱۳٩٤
» دلسرد :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳٩٤
» جا گذاشته ای :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٤
» ترک ما کردی :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٤
» خواب، دروغ، نه، فکر نمی کنم :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٤
» عادت کردم بهت :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤
» مرگ :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٤
» همپای تو :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٤
» فکر کردم می شود :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳٩٤
» اینجا کنارم نیستی :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٤
» بگو :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٤
» قبول کن :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤
» مو خرمایی :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٤
» حاصل آغوش گرم :: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٤
» جاده :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٤
» چقدر تلخ و خسته ای! :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳٩٤
» من او را دوست داشتم :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٤
» سوزاندمش :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٤
» کاری نمی شود کرد :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٤
» جاده احساس تو :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٤
» مثل پدری که دخترش را :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٤
» مرد منی تو آخه :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٤
» برف :: جمعه ٩ بهمن ۱۳٩٤
» زنها :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٤
» کماکان در من :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤
» تو بیا :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٤
» حلالم کن :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤
» سرودن تو :: شنبه ۳ بهمن ۱۳٩٤
» دل :: جمعه ٢ بهمن ۱۳٩٤
» پناه بر تو :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳٩٤
» به کجا؟ :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٤
» ماندن :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳٩٤
» دلتنگی تو :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٤
» نفسهای تو :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳٩٤
» در خود آ :: شنبه ٢٦ دی ۱۳٩٤
» بوسه :: جمعه ٢٥ دی ۱۳٩٤
» لحظه هایم با تو :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳٩٤
» زندگی من یعنی ... :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٤
» خالی از سیاهی :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤
» گمشده :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٤
» اسیر فصلی سرد :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳٩٤
» مرگ :: شنبه ۱٩ دی ۱۳٩٤
» عشق صدها چهره دارد :: جمعه ۱۸ دی ۱۳٩٤
» تنهایی تو :: پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳٩٤
» ورق بزنم :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٤
» مرگ :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤
» خودمان :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤
» سهمم از تو :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤
» زخم عشق :: شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤
» صندلی خالی :: جمعه ۱۱ دی ۱۳٩٤
» من و یارم :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳٩٤
» راز دل بشنو :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤
» بخواهی یا نخواهی :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤
» از تو... از من :: دوشنبه ٧ دی ۱۳٩٤
» رگ خواب تو :: یکشنبه ٦ دی ۱۳٩٤
» کاری نکرده ایم :: شنبه ٥ دی ۱۳٩٤
» دیدنت :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
» دوستت دارم :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳٩٤
» منتظر :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳٩٤
» متولد :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤
» دلبری :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٤
» همنشین ت :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٤
» مال هم :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٤
» دیوار میانمان :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳٩٤
» خواب آب :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٤
» من نبودم!!! :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
» بخوان :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٤
» هیچکس شبیهتم نیست :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٤
» مگر قیامت فرا رسد تا بار دیگر کنار یکدیگر بنشینیم :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٤
» هوای حوصله :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٤
» دختری که چشاش آبی بود :: جمعه ٢٠ آذر ۱۳٩٤
» رستگاری :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٤
» با تو بودن :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
» تمام خودت :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٤
» گردن :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤
» پاره سنگ :: یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٤
» درد یعنی :: شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤
» دوام :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
» پاییز :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤
» 100 سال شد... :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٤
» عاشقانه ترین فصل کتاب زندگیم :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤
» گنج من :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳٩٤
» تو را چقدر... :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳٩٤
» گرمای وجودت :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» همیشه منتظرت :: جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤
» چشمهایت را می بوسم :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤
» حی و حاضری :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳٩٤
» لانه :: سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤
» لاف جنون :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳٩٤
» دلتنگ تو :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳٩٤
» زن... :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٤
» نفسهای تو :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳٩٤
» دلم گرفته پدر! :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٤
» زیبایی تو :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٤
» بی یاد جانان :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٤
» مگر می شود؟ :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٤
» ای عشق :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٤
» مشغول :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٤
» سایه ات سنگین شده :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳٩٤
» پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٤
» هر بار لذت :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٤
» چشمات :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٤
» کنارت بنشینم :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» آرامش :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
» هنر :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» تو را ببینم :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤
» وعده :: پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
» جمعه من :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٤
» از راه آهن تا شمیران :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٤
» در زندگی بعدی :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٤
» تشنگی :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٤
» صدایی از بهشت :: شنبه ٩ آبان ۱۳٩٤
» مرد باشید :: جمعه ۸ آبان ۱۳٩٤
» در من :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
» نامت :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳٩٤
» چشمات :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳٩٤
» آخرین درمان :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳٩٤
» شبها :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
» خسته :: شنبه ٢ آبان ۱۳٩٤
» با تو :: جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤
» از ترس دوری :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٤
» درک اضافی :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٤
» این سطرها :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٤
» پیله مهر تو :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٤
» بهارمی :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤
» خاک بر سرت... :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٤
» عاشقتم :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳٩٤
» مهمونی من :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤
» یادت :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٤
» تو رسیدی :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٤
» عرش :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤ :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤
» نگاه تو :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤
» چرا؟!!! :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳٩٤
» طرح 4 :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٤
» محال عاشقی :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٤
» یاد :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٤
» به چه امید؟! :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٤
» ویرانی :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
» پر از غم شبانه ام :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
» soulmate :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳٩٤
» مدارا :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳٩٤
» بزرگترین آرزوی منی :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
» مثلاً ممنوع :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳٩٤
» آرومم :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳٩٤
» با تو جور دیگرم :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳٩٤
» با من :: شنبه ٤ مهر ۱۳٩٤
» ویرانی :: جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
» جان باختن :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳٩٤
» دنیای جهنمی :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» در انتظار تو :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٤
» شاعرانگی :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
» حسن کن، همین جایی :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٤
» کنار تنهایی ام بمان :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
» خوشبخت یعنی من :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳٩٤
» شعر عاشقانه :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» یک ماهی و چند طعمه؟! :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٤
» بوسیدنت :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤
» ماه و ماهی :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٤
» مقصد تویی :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٤
» منتظرم باشیا :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
» ایمان به تو :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳٩٤
» تعبیر خواب :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٤
» وقتی تو نیستی :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٤
» شادی گمشده :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
» همین را می خواستی؟ :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٤
» زن :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٤
» چگونه پنهانت کنم؟ :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» تو :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳٩٤
» باش :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٤
» منتظر تو :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤
» هرگز :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤
» بمیرم واسه دلش :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٤
» بمون :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳٩٤
» فرهاد، آباد :: شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤
» نام تو :: جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤
» دل نیست :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤
» ازدواج :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٤
» دیگه تنها نیستی زندگیم :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤
» دلگیر (باور نکن) :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٤
» دلنشین! :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳٩٤
» بی انتهای من! :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٤
» من و تو :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» خونه مون :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٤
» میلاد :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» می خوام ببوسمت :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤
» زندگیم از توئه :: دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤
» عاشق شدن :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٤
» بلند دوست دارم نازنینم! :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤
» آسمان هم زمین می خورد :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳٩٤
» نامه 41م :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٤
» بهار من :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٤
» مثل هیچکس :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٤
» تو می فهمی؟ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
» اندوه دنیا :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» پیشم بمون :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٤
» عاشقانه های ناآرام :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳٩٤
» غزلم :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٤
» به پای دلدادگی :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٤
» دوستش داری :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» حواسم پیشته :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٤
» لذذذت :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٤
» همیشه با تو :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» خاص :: جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
» نوازش تو می خوام :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤ :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» تو حرف می زنی :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳٩٤
» لبت :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٤
» پیچش :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» به عشق دیدنت :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» طعم لبهات :: جمعه ٢ امرداد ۱۳٩٤
» از بوسه هات :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» فتح تو :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤
» من کی ام بدن تو؟ :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٤
» شبی با تو :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤
» نفس نفس :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤
» وکیلم؟ :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤
» شعرهای من :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤
» گناه نیست :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤
» خواب :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» پهلوی تو :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤
» بوسیدنت :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
» در هوای من :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤
» فصل عاشقی :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» خودم حل ت می کنم :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤
» در آغوشم بگیر :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
» کودتای سفید :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤
» تو هنوز در خانه ای :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤
» با تو دلم قرصه :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
» پنجشنبه :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» شاعرانه منی :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» خونه منتظرته :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤
» چمدان :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤
» 4 صبح و مشغول تو :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤
» شبی که پیش منی :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» دوباره عاشق :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤
» آغوش واکن :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» بی نهایتم باش :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» بهشت برین من، آغوش تو :: جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤
» تا کجاها :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤
» سنگدلی :: چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤
» رسیدن :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤
» عاشقی :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤
» می توانی :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٤
» لبخند تو :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٤
» شادی :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳٩٤
» تکه هایی از صدایت :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤
» بانوی مرداد :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
» خیلی چیزها :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤
» پای پنجره :: دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤
» عاشقم کردی :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
» به سرغم... :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
» سرما نخوری نازنینم :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» پیدا کردیم :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤
» فال آمدنت :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٤
» یک سال گذشت :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤
» قصه این روزها :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٤
» عاشق :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» دیدنتو می خوام :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤
» وقتی هستی :: جمعه ۱٥ خرداد ۱۳٩٤
» من و عطرت :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤
» جرأت دیوانگی :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
» احسان :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٤
» نقطه چین :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤
» دیییر :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
» هر جای دنیایی دلم اونجاست :: شنبه ٩ خرداد ۱۳٩٤
» به یاد تو :: جمعه ۸ خرداد ۱۳٩٤
» گذشته کجا، تو کجا :: پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳٩٤
» شادم نمی کنی! :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» عطش :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» گام تو :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
» بوسه هات :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» کاش همراه بودی :: شنبه ٢ خرداد ۱۳٩٤
» دلگیر :: جمعه ۱ خرداد ۱۳٩٤
» قالی کرمان :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» نبودنات :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» لب سرخت :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» درد :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مشتاق دیدار :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» با هم درستش می کنیم :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تصویر جاوید :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوست داشتن :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» می رویم به داغ بلندبالایی :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در منی :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اعتراف در سکوت :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ایستادگی :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ناز کشیدن بلدی؟ :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دست کشیدن :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» در حال جنگ :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شوق دیدار :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عشق بین ما :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» لعنت به من :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» بیزارم از شمال :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» قسم به پدر :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خطبه گریه :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کی جاتو پر کنه؟ :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دردهای کهنه ام :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٤
» بدهکاری به من :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» به میل خودت :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تمام نشدنی :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مال تو نیست :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شعر :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» حضوری :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مرد منی تو :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» همه زندگیمی :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آغوش تو :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» دستهای تو و شانه های من :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٤
» اینهمه دوری :: شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٤
» بروم :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤
» پای تو :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٤
» دوست داشتن تو :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» تشنه هماغوشی :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
» مادری :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤
» به خوابم بیا :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» فقط خودم :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤
» بوی تو :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤
» خواب دیدم :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤
» شیرین زندگیم :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٤
» وقتی تو باشی :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» صدا :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» آغوش گشا :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
» زن معمولی! :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤
» سیزدهم :: پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٤
» رسیدن به هم :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
» بر باد رفته :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» اختیار دل :: دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤
» حالا با تو :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤
» یار مو خرمایی :: شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤
» رویا :: جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤
» همیشه باهام بمون زندگی من :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» مرد :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» کنار تو درگیر آرامشم :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» نباشم یه همچین روزی رو ببینم :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» دلتنگتم :: یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤
» دوستم داشته باش :: شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
» قسمت من :: شنبه ۱ فروردین ۱۳٩٤
» غمگینی و... :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
» نگه می دارمت :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» بیا دیگه :: دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
» عشق یواشکی :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» با هم :: شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» لاف عشق :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» از آنجا به بعد :: پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳
» برای روز مبادا :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۳
» بهاری ام :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» عاشقی کردنت :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» آتش دلم :: یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
» برای من همینی :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» قیمت دوست داشتنت :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» نغمه تو :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» پیداست می گوید دلت آری :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳
» خود من :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» حامی :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳
» هیچی غیر از تو نمی خوام :: دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳
» چه لذتی داره بودنت :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳٩۳
» کنار تو :: شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳
» غروب جمعه و... نوازش :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» بهانه زندگی :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۳
» از طپش قلبت می فهمم :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» برمی گردم :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» چشمات :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» شقایق وار :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» تمام زندگیمی :: شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۳
» درمان باش :: جمعه ٢٤ بهمن ۱۳٩۳
» منتظر شنیدن صدای تو :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» نعمت :: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
» همه جا کنارمی :: جمعه ۱٧ بهمن ۱۳٩۳
» مست شراب تو :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳
» وابسته :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۳
» دلت کافی ست :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳
» اولویت!!! :: جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳
» لبهای شیرینت :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» تمام تنم نوشتم :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» ماجرای تو :: جمعه ۳ بهمن ۱۳٩۳
» صبح نمی شود :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» تمام خاطره هات :: چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳
» بهار خنده هامان می رسد :: سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
» جدایی همین است :: دوشنبه ٢٩ دی ۱۳٩۳
» بمان :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۳
» یک جای جاده ایستاده ای :: شنبه ٢٧ دی ۱۳٩۳
» پاره پاره ام :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» شعر زندگی من :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
» پرستش :: چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
» انتظار :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» نقطه چین :: سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
» نداری...خبر ز حال من نداری :: شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳
» بعد 6 ماه :: جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
» زخمم :: پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۳
» عطر تنت :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» نه قهر و نه اعتراض :: سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۳
» شک :: دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
» تردید :: یکشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۳
» نگران خودم هستم...!!! :: شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳
» نابود :: جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳
» حسرت تکرار یک لحظه :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» عطر تو :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» برای ادامه زندگی :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳٩۳
» نگاه کردنت :: دوشنبه ۸ دی ۱۳٩۳
» نوشتن از تو :: یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
» تا ابد با من باش :: شنبه ٦ دی ۱۳٩۳
» گرمای زندگی ام! :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» دلم روشنه :: پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
» جا نمی شود در من :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
» کنارمی و دلتنگتم :: سه‌شنبه ٢ دی ۱۳٩۳
» خیالت :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» بلندای لحظه های نبودنت، یلدای من :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» اعتراف :: شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» بوسه بر زخم :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
» اومدی به زندگیم :: پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳
» چشمای مهربون :: چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳
» چه لذتی داره که این جوری دوسم داری :: سه‌شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» هر روز عاشقتر :: دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩۳
» از 13 سال پیش تا حالا :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» زخم :: شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۳
» معنای سوختن :: جمعه ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» هوس گریستن :: پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۳
» نجنگیدن :: چهارشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۳
» چه دیر! :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۳
» نباشم نبودنتو ببینم :: دوشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» حضور تو :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» امنیت :: شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۳
» دارم از دلتنگی ت خفه می شم :: جمعه ۱٤ آذر ۱۳٩۳
» عاشقی :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» بزرگ شدن :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» طعم شیرین حرفهایمان :: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۳
» از این در که می ری بیرون، همه غصه دنیا می آد تو دلم :: دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳
» در آغوشت :: یکشنبه ٩ آذر ۱۳٩۳
» بدهکار همه خوبیهات :: شنبه ۸ آذر ۱۳٩۳
» هیچ کس جاتو پر نمی کنه :: جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳
» ن ا م ی :: پنجشنبه ٦ آذر ۱۳٩۳
» رامِ تو :: چهارشنبه ٥ آذر ۱۳٩۳
» جای من باشی میفهمی :: سه‌شنبه ٤ آذر ۱۳٩۳
» شبهای بی تو :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» انتظار نبودتو ندارم :: یکشنبه ٢ آذر ۱۳٩۳
» مرد این زندگی باش :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» بوسه و آغوش :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» هیچکس ندانست :: چهارشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۳
» بهارم باش :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳
» تن تو :: دوشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩۳
» حجم مرگ آور نبودنت :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» عمق بغض :: شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
» نیستی و... بغض :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» نفست می کشم :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» آغوش تو :: یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» نیستی چرا؟ :: شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» افسانه نبود :: جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳
» من می مانم و یک دنیا ... :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» دلتنگی برای من :: چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳
» سخت می تپد :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» هر دو محتاج :: دوشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩۳
» درنگ کن :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» از پس سالها :: جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
» یه عمر باهام بمون :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» سرنخ :: چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳
» چقدر خوبه که تو هستی :: سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳٩۳
» دور سرم می چرخد :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
» وطن من :: یکشنبه ٤ آبان ۱۳٩۳
» تو را بخواهم و... :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» مسافر :: جمعه ٢ آبان ۱۳٩۳
» تموم زندگیم :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» طناب دار :: چهارشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۳
» خسته ام، می فهمی؟ خسته :: سه‌شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۳
» کارمو ساختی :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» حسرت سالهای با هم نبودنمونو دارم :: یکشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» بوسه :: شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۳
» جز همین همن ماه که... :: جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» سرگردانی :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» میان بوسه های عاشقانه :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» نبینم دلت بگیره از این نوشته ها، قربون دلت برم :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» می دونی اینا ینی چی؟ :: دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
» بی نهایت :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» سه ماه شد :: شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳
» تو همه وجودمی :: جمعه ۱۸ مهر ۱۳٩۳
» تو رو می گه :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» هر چه جز تو :: دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
» هزار سال کنار من باش :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» وقتی پیشمی :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» بیایی... نیایی، واااااای از نیومدنت :: جمعه ۱۱ مهر ۱۳٩۳
» سرررد :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳
» دیر :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» شبیه تو :: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳٩۳
» پناه به روزهایی که گذشت :: دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳
» گمگشته :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» خودم ساختمت، لعنت به من... تا کی مجبورم کنی بشکنمت! :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» پس از رفتنت :: جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
» قدم قدم تا ویرانی :: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳٩۳
» قطره های آخره :: چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
» مرد و زنش فرقی نمی کند! :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» بعد تو :: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» تو خوشحال باش، منم خوب می شم :: یکشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۳
» همیشه باهام بمون عشقم! :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» ینی برمی گردی؟ واسه همیشه موندن :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» خوشگل :: پنجشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۳
» با خودت چن چندی؟ :: چهارشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۳
» شادی هر روزم...که تو باشی :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۳
» یهو دلم خااالی شد :: دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» کنارتم آشوبم... :: یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۳
» درست مثل روزی که رفتی :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» داری با من چه می کنی :: جمعه ٢۱ شهریور ۱۳٩۳
» مال تو :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۳
» ینی انقد گرفتاری؟! صد سال دیگه م باور نمی کنم :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» دنیا دنیا دوری ازم :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» بی نیازت کردم :: دوشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩۳
» همیشه مهربون باش عشقم :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» زندگی خصوصی ت :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» جذام عشق :: جمعه ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» تو دیگر... :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۳
» دکتر روح و روان من شدی... :: دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» خاموش :: یکشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۳
» شریک :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» رویای تو :: جمعه ٧ شهریور ۱۳٩۳
» ناگزیر از تو :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» رفته :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
» نصیب :: سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
» شرط قمارم شدی!!! :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
» به آغوشم برمی گردی؟ :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» هزار راه :: شنبه ۱ شهریور ۱۳٩۳
» گیر! گیر هر چی جز من، هر کی جز من!!! :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» تابلوی به سرقت رفته :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» میدونم نمیدونی :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» فراموشی! :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» برای من :: دوشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩۳
» کنار تو :: یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» خلوت روحم :: شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۳
» می خواستم دنیا را عوض کنم... :: جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» حال دلم خوب نیست! :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
» کسی کاش بیاید :: یکشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
» قید تو :: شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
» شعر و تو :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
» به جای دوستت دارم بگو :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
» عادت به دوری از تو! :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» آبی :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» تو دلخوری از من :: دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩۳
» امیدوار بودم :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» کنارم بمون :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» زن آشویی :: پنجشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۳
» توفان :: چهارشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۳
» تَرُک :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» هر چه غیر از تو :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» مثل باران :: یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳
» واسه همه زندگیم میخوامت :: شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
» رفتنت :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
» پرستاری :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
» نامه 23 م :: چهارشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۳
» آغوش تو :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» وقتی نیستی چی؟ :: دوشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩۳
» عظمت عشق :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» هر گوشه زندگی ام :: جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳
» حالا که اینجایی :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» فراموشی تو :: چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» تو را :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۳
» بیدارم کن :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» قرار :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» بوسیدمت :: شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
» یک دل سیر :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» ای دیریافته! :: پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» درد من :: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» پیش از گفتنش :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» لمس تو :: دوشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» فاصله :: یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳
» انتظار بزرگ :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
» هماغوش تو :: جمعه ۱۳ تیر ۱۳٩۳
» زندگی ات :: پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳
» دلخوش :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
» ساحل :: سه‌شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۳
» زخم دوست داشتنی :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
» روزهای زهرمار :: یکشنبه ۸ تیر ۱۳٩۳
» میان آغوشت :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
» غمگین ترین شادی دنیا :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» در یادم خواهی بود :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
» سوگند :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» جای تو :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
» عزیزی :: دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
» خسته ام :: یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳
» بدون لیلا :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» می دونم خدا تو رو به من برمی گردونه :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» مژدگانی :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» خااالی :: پنجشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
» ینی می شه؟ :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» افسانه نیستی :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» آشوب :: دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» جدایی :: یکشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۳
» به هوای تو :: شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۳
» به تو فکر می کنم :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» اسیران کمند تو :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳
» نیستی :: سه‌شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
» صدات :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» نیاید به کار من :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» غیر تو :: شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» زمان :: جمعه ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» آخرین حرفهای تو :: پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳
» آرامم نکرد :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
» بهانه :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» 8 شماره ساده :: دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
» نباید به درازا بکشد :: یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
» عاشقی :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» بخشش :: جمعه ٩ خرداد ۱۳٩۳
» خواب بعید :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
» ناتمام :: سه‌شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۳
» به همین سادگی :: دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
» اگر...ببخش :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» بیا :: شنبه ۳ خرداد ۱۳٩۳
» تا همیشه منتظرت :: جمعه ٢ خرداد ۱۳٩۳
» کات :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
» پایین نشسته ام که... :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چیزی شبیه تو :: سه‌شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» من هنوزم... :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بی من چگونه ای؟ :: یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کنارم نیستی :: شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» پیدا کن مرا :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نیستی و من هنوز... :: پنجشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نرو :: چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خیالت :: سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نمی دانی :: دوشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مستم کن :: یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تعمیر با جراحتهای اضافه :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تلسکوپی که تو را رصد می کرد، شکست :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چه خاکی :: پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تو باش :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ساده نگذشتم :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» منِ بی نشان :: دوشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» فراموشی :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آخرین بار :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دیگه هیچ چیز زندگی سر جای خودش نیست! :: جمعه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» برگرد :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نمی دونی چقققدر خسته م! :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مُردم :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ناامید :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» غرور را دوست دارم :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یه شبه بزرگ شده :: شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» زخم :: جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کاش نمی رفتی! :: پنجشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خاطراتت :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تمام فصلهای من :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باااارها :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ذره ذره ات :: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
» جز از تو :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» seperation :: جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
» تقدیر :: پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳
» آرامش گمشده :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» بی من :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
» چشم تو :: دوشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
» بی تو :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» به تماشای آمدنت :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» یه حرف خوشگل :: جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» کنار تو :: پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳
» عشقم بودی، همه زندگی م... ... ... :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» خودم ساختمت :: سه‌شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» شاید دیدار :: دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳
» سراب :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» وصله تنم :: شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳
» از یاد تو فراموش :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
» سفارشی! :: پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳
» یکی انفرادی شده زندگیش! :: چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۳
» دلگیر :: سه‌شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۳
» آمده بودی به سراغم :: یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
» تو برو بخواب :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» ناگفته ها :: جمعه ۸ فروردین ۱۳٩۳
» جلاد خودم :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
» آوار :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» اشتیاق کال!!! :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» بیا :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» اونی که باید، نیست :: یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
» حلقه تو :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» سالهای با تو :: جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
» هفت سین عاشقی :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» نوازش :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» باز انتظار :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» عاقبت قصه :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢
» سنگین روی دلم :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
» زیر و رو می کنم :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢
» می سوزم :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» بوسه :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» به عشق تو :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩٢
» زخم نزن :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» درد اشتیاق :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» آوار :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢
» پرستش :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢
» درد تو :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» هواتو کردم :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» بگشا :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» دلت را می خواهم، گرم :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» تو باش :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» عطش :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» در تو :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٢
» انتظار تو :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» نفس میکشمت :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» در حسرتت :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» به دست تو :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» برنگرد... هیچوقت :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» من و روزای خالی از تو :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» 24 ماه :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» اگرها... :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» دل بریده :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» دوباره :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» هوای تو :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» ایست :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» سوختیم :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» چه کنم؟ :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» وقتی هستی :: چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٢
» بالش :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» برگرد :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢
» بند بند بودنم :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢
» تمام هفته :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» کوچ :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
» پرواز :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» در کنارت :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» هنوز هم می شود، اگر... :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» درون قلبت :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» دوست داشتن :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» روزی فراق افتاد :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳٩٢
» دلتنگ :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٢
» شمع حق داشت... :: شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٢
» پنهان :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» جای لبهات :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» میخواهم و... نمیتوانم :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» دووووووووووور بمون :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٢
» تنگ در آغوشت :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» به قصد کشت :: یکشنبه ۸ دی ۱۳٩٢
» عصری دیگر شاید :: شنبه ٧ دی ۱۳٩٢
» اگر هنووووووز می نویسم :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢
» حال ما :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳٩٢
» عشق یعنی... :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» 30یلدای تنهایی :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٢
» هر کس الا من :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» به انتظار تو :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» کنار هم :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» یه خاطره از دیروز :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
» طعم عشق :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» خواب :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٢
» مردگان :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» حرف تو :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» در دلم :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» عطر تو :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٢
» جان به لب :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» تو برنمی گردی :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» فصلهاست که نیستی دیگر :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢
» دستهات گم شده بود! :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» همین نزدیک :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» پشیمان :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳٩٢
» بخند :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» تنها گاهی :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» نباید و باید :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» !من...مناسبت :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» دووووووووور :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» روزهای نبودت :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳٩٢
» دست :: یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» این رفتن دیگه برگشتی نداره ها... :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» کابوس تو :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» برگرد :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» اینجا :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٢
» تومور 2 :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» تاوان :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» تمام زنان :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» حساب :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» موهام :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» عاشقی :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳٩٢
» ناگفته ها :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» فقط آنکه ندارد :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» این خانه :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩٢
» شروع نو :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» فراموشی :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» تنها :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» به تو :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» یک عمر گرفتار :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» زندگی ساکت :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» نامهربان :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» سفر :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» وسط زندگی ات :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» فقط گاهی :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» شوق :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» سالها :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» در کنارت :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» عطر تو :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» خواهم رفت :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» تاریکی :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» هم مرگ :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» ما دو تا :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» سر به بیابان :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» رویای دیگری :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» برزخ :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» باید که زن باشی :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» نبش قبر کتابهای جلدسفید :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» نکند...! :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» سرگردان :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢
» روی سینه ام :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» نهان :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» از آنجا که تو ایستادی... :: یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٢
» آدمها :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» به روزگار می سپرمت :: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢
» هنوزم نمی دونی؟ هنوزم نمی بینی؟!!!! :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» بعد تو :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» بوی تو :: شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٢
» زمانی گفتم که... :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» گریه :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٢
» مهربان :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» منِ بی تو :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» پُر دردی :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» خاکستر و بانو :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» من همچنان همانم :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» جشن دلتنگی :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢
» نون و پنیر و آجر :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٢
» ته قلبت :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» با خودم شرط می­بندم :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» بی من :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» غیرت :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» پرتی حواس :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» رفت :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» تو هم؟! :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» رگ خواب :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢
» گریز :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢
» اعجاز :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» شاید روزی ... :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» دنیای بی تو :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٢
» لعنت به تو و آمدن و رفتن هایت!!! :: شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢
» پُر از تو :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» کنار همه خیابانهای شهر :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» قرار ما :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» قبل رفتن :: یکشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٢
» شبیه هیچکس :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» رفت :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» داشتنت :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» می دانم اینجایی :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» تمامِ گمشده :: یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» هر چند خیلی دیر! :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» چشمت :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» شکسته ام :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» اگر راست باشد... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» پاک پاک :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» تو بیایی :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» از یاد، به یاد :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
» کاش :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» هیچ...؟ :: شنبه ۸ تیر ۱۳٩٢
» غرور :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» گل من باش :: سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳٩٢
» تنهایی و من :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» ساعتها سکوت :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» عاشق :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» مجنون :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» آرامش معهود :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» زبان ساده عشق :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» من و دنیا :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» به خاطر تو :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» رسوایی :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» مرد-زن :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» قهر :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» شعر من :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢
» جای خالی :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» روزهای من :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» وعده دیدار نزدیک است :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» اگر می دانستی... :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» زخم تو :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» همینجایی :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» نگرانم نباش :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» حالا که رفته ای :: شنبه ٤ خرداد ۱۳٩٢
» حالم :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» تمام خوشبختی ام :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نگران خودت :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» باران که می بارد، تو در راهی... :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کنار می گذارمت، پیش از آنکه... :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بدی هایت :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» فاصله :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» اگر... بود :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلشوره :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تویی که دنیای منی :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قلبم :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سالها می گذرد :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مهمان تو :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تمام شد :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بنشین تا... :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بغض :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلتنگی :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پیش از من :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حیرت :: شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» هر چه بیشتر می گریزم :: چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بهاری :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حوالی من :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» گله ای نیست... :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عاشقانه آرام :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نام تو :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» رفته ای :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» نیستی تا... :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» در دلم :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» نسیم :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» 80 مین نامه :: شنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» آرام باش :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» دستان تو :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» نامرد :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» به هیچ :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» یک دل سیر :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٢
» دووم بیار :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» باشکوه :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» به خود دروغ بگو :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» دیدار :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» واژه :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» رویای ممنوع :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» وقتی نباشی :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» تکرار :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» روز نو :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» قرار ما جایی میان بیقراری ها :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» خداحافظ!!! :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» صبحانه :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» دستان تو :: دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» آمیخته در جانم :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» کوک :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» امروز مردابم... :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» بی بخت :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» از یه جایی به بعد :: دوشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۱
» زیبا :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» این ساعتها :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» به جز خودمان :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» خسته ام :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» نوازش :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» خنده!!! :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» تهی :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» ویرانی :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» آب که از سر گذشت...!!! :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱
» آواره :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» حرف بزن :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» آمدن تو :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» بغل :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» خواب :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
» بلاتکلیفی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» خاطره های قدیم ... یادهای گذشته :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» آرام تر :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» باران :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» مقدر است بمانی و زندگی بکنی :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» مَرد :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» دوری :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» هنوزها تمام نشده ای :: سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳٩۱
» میان دستهای تو :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» خطا رفته بود :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» فکرت شده دنیام :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» خاطره :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» بگو :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱
» تار دل :: دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱
» لبخند :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» فراغت از تو ؟!... میسر نمی شود ما را :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» دروغ بزرگ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» بیا :: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳٩۱
» اگر باشی ، اگر ... :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» چه دردناک ! :: چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳٩۱
» آتشزنه :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» عادت :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» چهار فصل من :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» گناه :: چهارشنبه ٦ دی ۱۳٩۱
» چند بار ؟!!! :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» ویرانی :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» هنوز ... :: یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
» برای چه می آیی ؟! :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» نمی گذرد این روزها که ... :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» "با من" نبوده ای :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» پاییز :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» بی وجود :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» جای خالی آغوشت :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» میان بازوانت :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» سیر :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» فکر کنم :: دوشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» جای الکی خوشیات خیلی خالیه :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» منِ بی تو :: شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» این فاصله های دور :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» تا سلام هیچوقت ، خداحافظ :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» خاموش ! :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» هزار و یک سئوال بی جواب :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» ننوشتی ، می دانم :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳٩۱
» فصلها :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» رعایت می کنی :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» میز خالی :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» غمگین چو پاییزم ، از من بگذر :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» آماده هر اتفاقی :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» زیر باران :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» حوصله ات :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» تو یا من :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» دلت خواست ... شدم :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» گندمزار تنت :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» لبخند بزن :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» ما آزموده ایم در این شهر :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» کنار من ... دور از من :: سه‌شنبه ٢ آبان ۱۳٩۱
» باران بگیرد :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» بیگناه :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» هستی ... نیستی :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» نوازش :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» یادت رفت :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» با رفتنت :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» خوابت را دیده ام :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» اسم ندارد! :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» دوستم نداری ، خودت هم می دانی :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» بی خبر از تو :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» پس از تو :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» بخند :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» عکس آخر :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» گم ات کردم :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» تو خون بودی :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» سرت گرم است :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» جمع کن :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» در سوگ رفتنت :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» یاد تو :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» دلخوش همین نداشته ها :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» باران تویی :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» آواره جهانی دیگر :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» خوشا به من :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» بی خوابی :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» روی پل :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» بعضی آدمها :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» جایی برای ماندن :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» زندان سکوت :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» اگر عاشق کسی دیگر شوم ... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» بعد از پاییز :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» طوفانی :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» گرفتار :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» برای دیدن هیچ کس :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» نترس :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» صدای تو را :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» عذابم را :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» ناگهان رفتی :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» بازگشت تو :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» آسودگی :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» حتی امروز :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» نمانده ای :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» این زندگی :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» تو هم گناه می کنی :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» سلام :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» نکند ... :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» دروغ :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» گم شدن :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» هر روز که می گذرد :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» نفرین :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» تب می کنم هر شب از نبودنت :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» برای با تو ماندن باید ... :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» فرهاد :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» در آغوشت عشق می کنم :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» فکر کن ... :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» کنار توام :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» سرد شده ای ، سرد سرد :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» می دانم ... تو نیستی :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» عکس 2 نفره :: شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
» زنده ام هنوز ؟!!! :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» درد نبودنت که عادت نمی شود :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» کویر این روزها :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» تکرار نبودنت :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» از اینجا تا ته دنیا :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» حالا که رفته ای ... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» تو خیلی پیش از اینها رفته بودی :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» فراموش کردنت :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» انتخاب :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» دلسپرده :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» پریدیم :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» شب سرمه :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» به کمی از آغوشت مهمانم می کنی ؟ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» چقدر تنها :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» می خواهی ...؟ :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» بارون :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» ایست :: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱
» بی واژه :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» آدمی که نمی شناسی :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» طعم لبهایت :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» دیگه بند اومده بارون :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» ناممکن :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» فقط به عشق تو :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» از دوست داشتن :: چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱
» وجب به وجب :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» غریق :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» با تو :: یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱
» عاشقانه :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» کتانی های پیاده رو :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» بی خیال خیالت :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» دست می دهی و می روی :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩۱
» قرارداد :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» دل لرزه :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» سر انگشتانی برای پاک کردن اشکها :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» باور نمی کنم :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» خوشبخت تر از من :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» اینهمه جالی خالی :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱
» تو رؤیای منی اما من از کابوس لبریزم :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» ناگفتنی :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» تو ... من :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» دلم می سوزد :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» کوتاه آمده ام :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» بهترین لذت دنیا :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» قشنگی زندگی :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۱
» درمانده :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» مرد باید ... :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» تو حق داری :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» احتمال زندگی :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» در مجاورت عشق :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» نمی شنومت :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» دردهای تکراری :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» آوار می خواهم :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» لعنت به تو :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» و تو ... حواست نیست :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تمام طول هفته :: پنجشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باز باران :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بد واقعی شده ای :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» درد :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» من همانم ، همان :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لعنت به دلتنگی :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هوای تو بی هوایم می کند :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بهشت :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نفسی به عشق :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» قرار پراضطراب عاشقانه :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آخر شعر :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چقدر زود ! :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هیچ :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آوار بهمن! :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خیره به خورشید :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خانه خالی از تو :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کاش می شد از خیالت بگذرم ! :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تاول :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زنگار سالیان :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گریه یعنی نیستی :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» قراری نیست :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» خیال تو :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» از کجا ؟ :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩۱
» چراغ رابطه :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» گفتی می آیی :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» این بار نه مثل همیشه ست :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» امانت آن روزهایمان :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» دریا؟ برکه؟ :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱
» قصه ای برای نخوابیدن :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» دوری :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» عهد ما :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» دل کنده ای، می بینم :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱
» خراب شود :: سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» یاد ... :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» خاطره !!! :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳٩۱
» ... نیست که نیست :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱
» ترک :: یکشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۱
» چقدر جای تو در عمق لحظه ها خالی ست ! :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» سکوت :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» بدون تو :: پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» تکرار خاطرات :: یکشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» از انکار تا پرهیز :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» همیشه با تو :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» قمار بودی :: دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠
» زمستان امسال :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» هیچ چیز در انتظار تو نیست !!! :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» تاریخ مصرف :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» به زندگیت برس :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» آهسته آهسته :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» می گذرد :: یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠
» بی بازگشت :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» با تو که نشد :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» آمدن :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» حوا :: دوشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٠
» با گریه آبش دادم :: یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» حالا سالهاست ... :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» هر شب تنهایی :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» هزار خاطره :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» خاطرات ما :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» خوشحالم ؟!!! :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» قصه ما به سر رسید !!! :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» مرگ ، چه دوست داشتنی ! :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» درد می کشم :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» رهایم نمی کند :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» عشق ؟ :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٠
» چه نزدیک !!! :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» پرنده :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» بُریدم :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» از سر دلتنگی :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» خواب :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» به خودم که می آیم ... :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» دارد خفه ام می کند :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٠
» گاهی به شکلِ کهن سالِ مرگ :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» اصلاً نباش ! :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» خفه از بغض :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» تلخ ، نه ، زهر :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» دروغ :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» قرنهای دور :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
» هوایی شدم دوباره امروز ... :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» روحت را در قلبم جا می دهم :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» سرد است :: شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠
» کجای راه ... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» دردهای نگفتنی :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» بوی رفتن :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» اعتراف کردم :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» ... :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
» غزل انزوا :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» انکار :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠
» امتحان کن :: شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٠
» یادت بخیر لعنتی :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» گم :: شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» بخاطر تو :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» روی خط دستهات :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» هوای نبودنت :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
» ناگهان سکوت :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» آمده بودی :: سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳٩٠
» اینگونه ام :: دوشنبه ٧ آذر ۱۳٩٠
» روی شانه های من :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» سناریوی پرواز :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» سرزمین رؤیاها :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» خواهد آمد :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» تنهایی نمناک :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» قرارمان پای همین شعر :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» به تماشا سوگند و به آغاز کلام :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» غربت :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» می نوشم :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» آغوش تو :: یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠
» مجنون !!! :: شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» فرو می ریزم :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» سایبان دستهات :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» یک دقیقه سکوت :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» دچار یعنی ... دچار یعنی من :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» از یاد برده ای مرا :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» بخوان مرا :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» مهر تو !!! :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» چه بی خیال ! :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» فقط چند قدم :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
» هزار و یک بهانه برای نیامدن :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
» من می خواهم ... :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» بیقرار :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» بغض :: شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠
» نزدیکتر :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» فاصله ، فاصله است عزیز ! :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» نگران نباش :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» آروم باش ... آروم :: یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» نگاه :: شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
» هیچگاه بیدار نشوم :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» دیدی نیامدی ! :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» امن آغوشت :: یکشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٠
» امن ترین پناه دنیا :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» دچار :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» دلم روشن است ... :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» کلمه عبور :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
» تکیه بر نفسهایت :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» اعتراف :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» وصل به تو :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» محاسبات نجومی :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» جغرافیای تنت :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳٩٠
» چشمهای بارانی :: شنبه ٢ مهر ۱۳٩٠
» بی هوا :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» پاشو تنبل خان! :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
» خدا نکنه نباشی :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» سنگدل :: یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» مجنون :: شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» می گذارم کنار :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» در فاصله ایستاده ای :: سه‌شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩٠
» دوره گرد :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» بازی :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
» افسوس همیشگی :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» از تمام خیابانها جواب سربالا شنیده ام :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» قلاب تو :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» رها کن مرا :: یکشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٠
» صندلی فرسوده ات :: شنبه ٥ شهریور ۱۳٩٠
» دلبستگی :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» باور :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» زندگیِ مشترکِ دلی :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» غمین مباش :: شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠
» میلاد :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» چقدر به تو می آید :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» دوست داشتنت :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» در تو :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» نوازشم کن :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» هوای تو را کرده ام :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» بگو چی عوض شده :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠
» مال دیگران :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» سرد شده ای !!! :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
» دردهای تکراری :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» عاشقانه ترین لهجه :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» فقط گاهی :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» منتظرم :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» خیال تو :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» از آرامشش بترس :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» می خواهم بخوانمت :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» معلقم :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» درکم کن :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٠
» توی سینه ام :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» بهاری که عاشقت شدم :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» یعنی روزی می رسد ؟ :: دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠
» با همان شوق همیشگی :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» خلسه :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» به تو برمی گردم :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» چمدان :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» دراز می کشم و می میرم :: دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
» به آن دل نبند :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» برای یک لبخند ! :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» کار هرکسی نیست :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» من درد می کشم :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳٩٠
» انهدام :: دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠
» می خواهم :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» تو و من :: شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠
» غروب لعنتی ! :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» می آیی :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» خیال کردم ... :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» خیالاتی شده ام انگار :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» برایت می فرستم :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» بعد رفتنم :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» چه ساده ام ! :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» هرجا که هستی ... :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» برای تو ... :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» هوس بوسیدنت :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» تو بگو ... :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» وقتی که نیستی ... :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» تو :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» شنیده ام که ... :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» هر شب :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» بوی تلخ رفتنت :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» نشانه :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» مرغ از قفس پرید ! :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» یک عمر بلاتکلیفی ! :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» نمی بینی ... :: چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠
» دست خودت نیست ... :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» من می روم و ... :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» بی تو :: یکشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٠
» چه دور ! :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» طعم دوری :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» به ویرانی کشاندی ام :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» در تو :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» من ... می شوم :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» تو ... :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مرا ببرد :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ترازو :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اما باش :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» باورت می شه ؟ ... زود گذشت ! :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زیر پا می گذارم :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اگر آمدی :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ستایش :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» گره :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دستهای تو :: شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نبودنهایت :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زنگ که نمی زنی !!! :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هر شب ... :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خبر نداری ! :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هرگز نیا :: شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آنقدر دیر آمدی که ... :: چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
» مثل حرف ، توی دلم مانده ای :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» نه ، تو رفته ای ! :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» دل ماندن نداشت :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» سپاس :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» رفته ای :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» هیچ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» تظاهر کن ازم دوری ... تظاهر می کنم هستی ! :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» کام تلخ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» عمق فاجعه :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» طرح 1 :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» هوای حوا ... :: سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠
» بگذار ... :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» انتظار :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» گر هم گله ای هست ، دگر حوصله ای نیست :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» تمام ایستگاه می رود :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» ببخش بر من :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» بهار :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» دوست داشتن :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» باش :: سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
» انکار می کنم ات :: دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
» دلش می سوزد :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» می نوازمت :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» رؤیای منی :: چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» به آغوشم بیا :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» ساحلم باش :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» اسم :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» بهانه :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» انتظار :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
» حرفی نمانده ... :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» اگر رسیدی ... :: شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» انکار :: چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٩
» طعم پاییز :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» دوسِت دارم :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» از وقتی نیستی :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» دلم خواست ... :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» کنار منی :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» فقط تو بوده ای :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» بدون نام :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» پیدایی :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» دنیای بیرحمی ست ! :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
» باز نمی گردی :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» مردونگی کن :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» آرامم کن :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» تو را نفس می کشم :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» صبر ... تا کی ؟ چرا ؟ :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» یادته ؟ :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» ... حرام شد ! :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» پیدا شو :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
» ... می ترسند :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
» در گلو شکست ... :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» باران چه معصومانه می بارید ! :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» مرداد داغ تن تو :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» هنوز امیدی هست ؟ :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» خسته ام مثل در آغوش کسی جا نشدن :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» بغض :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» ... که یکی بود و هیچوقت نبود ! :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» خواب پر از تو :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» حرف سفر نزن ! :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» قرار است بیایی :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» خسته ام ! :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» یلدا :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» انگار نمی دانی ... :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» از چشمهایت پیداست :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» دوره می کنم ات :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» مبادا ...! :: یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» صبح به خیر :: شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
» جای خالی :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» آمدی ، رفتی ، اما من هنوز ... :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٩
» تو رو می گما ! :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» خیس اشک :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» شبانه های بی تو :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
» همیشه دغدغه ات رفتن !!! :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» منتظرم :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» قرار عاشقی :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» شاید ... :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» مهربان می خواهمت :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» تلخ تلخ :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» دورم از تو :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» برای تو :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» ماندگارتر از همیشه ای ... :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» عاشقانه ها :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» چه تلخ نیستی ! :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» می نویسم تو :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» خوابت را دیده ام ... :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» عکس تو :: شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩
» شبهای من ... :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» انگار همینجایی ... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» دلم تو را می خواهد ... :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» دیدار :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» دوستت خواهم داشت :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» اینگونه با توام ... :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» نبودنت ... :: دوشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» چه دیر به دیر می آیی ! :: یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
» آغوش بگشای ... :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» آرزوهای ما ... :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» سرنوشت خاطرات ما :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» وقتی تو نیستی ... :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» من ... تو :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
» یک شب دیگر بی تو گذشت ... :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» حالا که نیستی ، ... :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» آغوش بی کسی :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» روزی خواهد آمد ... :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
» برای تو انگار که نه انگار :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» عاشق ... :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» حرفی نیست ... :: چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩
» حساب و کتاب عاشقی :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» دیر شده است دیگر ، دیر ! :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» دستم به خورشید نمی رسد :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» روز مبادا :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» بعضی ها ... :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» چیزهایی که نگفتم :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» از تماشای کدامین خون برمی گردی ؟ :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» ایستادن ، بیرون از پناهگاه تو :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» مواظب دلم باش :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» خسته :: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩
» سکوت :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بمون با من :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خبر به دورترین نقطه جهان برسد :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نکند باز من عاشق شده ام ؟ :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» آسمان وقت قرار من و تو ابری بود :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩